Rezerwuj nocleg
Nasze działania w związku z pandemią COVID-19
adres hotelu
ul. Musialika 7, 41-902 Bytom
 1.  Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Seven Hotel w Bytomiu, zarówno Gości hotelowych jak i odwiedzających.
 2. Pokój w hotelu wynajmuje się na doby. Jeżeli Gość nie określił długości pobytu w czasie rezerwacji lub zameldowania, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Płatność za pobyt pobierana jest z góry w momencie meldowania osoby za cały zadeklarowany okres pobytu.
 4. W przypadku przedłużenia pobytu opłata jest także pobierana z góry za dodatkowy okres.
 5. W przypadku skrócenia pobytu, gościowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni wynajmu, chyba że typ rezerwacji nie przewiduje takiego zwrotu (np. rezerwacje bezzwrotne)
 6. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia Gościa odnośnie przedłużenia pobytu w miarę posiadanej dostępności.
 7. Przedłużenie pobytu poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 program komputerowy Recepcji może naliczyć opłatę za pół doby wynajmu pokoju według cen pełnych.
 8. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 9. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  c. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku obecności Gościa tylko, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  e. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące usterki nie będą mogły być usunięte.
 10. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  a. udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  b. budzenie o wyznaczonej godzinie,
  c. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu,
  d. przechowywanie bagażu Gości hotelowych.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości na teren Seven Hotel w Bytomiu.
 12. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji.
 13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym mogą być odsyłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt po otrzymaniu takiej dyspozycji. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowuje te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym terminie przedmioty te stają się własnością Seven Hotel w Bytomiu.
 16. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości albo szkodę na osobie innych Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokój i funkcjonowanie hotelu.
 17. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 18. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Gość lub osoby trzecie przebywające z Gościem w pokoju, Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń. W przypadku niewykrycia sprawcy, do naprawienia szkód zobowiązany jest główny zameldowany Gość.
 19. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w pokoju lub jego wyposażeniu po wyjeździe Gościa, o których nie została powiadomiona Recepcja, zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna zniszczeń i przesłana do Gościa wraz z kosztorysem naprawy. Należność za zniszczenia musi być uregulowana w ciągu 7 dni. W przypadku braku uregulowania należności zastrzega się możliwość obciążenia karty płatniczej użytej do opłacenia rezerwacji.
 20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić, czy drzwi zostały poprawnie zamknięte.
 21. W przypadku utraty karty-klucza do pokoju należy zgłosić niezwłocznie ten fakt Recepcji.
 22. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który Gość uiścił należną za pobyt opłatę.
 23. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej, od godziny 22.00 do godziny 6.00. Poza godzinami ciszy nocnej należy zachowywać się w sposób nie utrudniający odpoczynku innym gościom hotelu.
 24. Hotel Seven zapewnia swoim Gościom dostęp do programów telewizyjnych tylko o charakterze informacyjnym i sportowym
 25. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00-21.00. Jednorazowo w pokoju może przebywać (wraz z osobami niezameldowanymi w pokoju) maksymalnie tyle osób ile wynosi maksymalna ilość osób dla danego pokoju.
 26. Osoby niepełnoletnie nie mogą zameldować się w hotelu bez opiekuna prawnego.
 27. Dzieci poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 28. Osoby naruszające regulamin lub zachowujące się w sposób utrudniający wypoczynek innym gościom mogą zostać wyproszeni z hotelu bez prawa do zwrotu pieniędzy za opłacony pobyt.
 29. Goście są zobowiązani do respektowania poleceń pracowników hotelu w zakresie bezpieczeństwa i spokoju w hotelu
 30. Na terenie Seven Hotel obowiązuje całkowity zakaz palenia. Kara za palenie na terenie Seven Hotel wynosi 400zł.
 31. Palenie w obiekcie może także skutkować uruchomieniem się alarmu przeciwpożarowego. W przypadku przyjazdu straży pożarnej Gość zostanie obciążony karą w wysokości 500 PLN.
 32. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest wnoszenie i używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 33. Na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania broni, amunicji oraz ładunków niebezpiecznych.
 34. Ze względu na bezpieczeństwo podczas pobytu, zabrania się wychylania przez okno oraz stawania na parapecie po otwarciu okna.
 35. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu.
 36. Hotel na podstawie Art.6 pkt b. oraz pkt.c ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przetwarza następujące dane osobowe gościa: Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, PESEL, numer telefonu, kraj zamieszkania. Podane dane nie będą udostępniane innym osobom ani podmiotom i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usługi wynajmu pokoi i apartamentów. Hotel przechowuje także dane o terminach pobytu oraz usługach dodatkowych doliczonych do rezerwacji.
 37. W przypadku podania dodatkowych danych na karcie meldunkowej, które nie są wymagane, Seven Hotel przetwarza te dane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie wcześniejszym
 38. W przypadku podania adresu email lub telefonu i wyrażenia zgody marketingowej Seven Hotel będzie przetwarzał te dane dla celów marketingowych Seven Hotel. Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie. W przypadku nie wyrażenia zgody marketingowej dane te będą wykorzystywany tylko do korespondencji związanej z obsługą rezerwacji.
 39. Gościowi przysługuje prawo do wglądu do danych osobowych a także prawo do zażądania przestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia po zakończeniu świadczenia usługi. Usunięcie danych nastąpi w ciągu 30 dni od daty pisemnego żądania z wyjątkiem sytuacji przewidzianych innymi przepisami.
 40. Administratorem danych osobowych jest Energo Jarosław Szczerba z siedziba w Bytomiu przy ul Musialika 9, NIP 627-186-57-26.

Regulamin obowiązuje od 08.09.2020